วัดบันดาลใจ

วัดบันดาลใจ เป็นพื้นที่กลางสำหรับวัดที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรภายในวัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ เพื่อนำวัดสู่การพัฒนาตามหลักสัปปายะ ๔ ได้แก่ อาวาสสบาย อาหารสบาย บุคคลสบาย และธรรมสบาย โดยโครงการจะเป็นพื้นที่กลางในการประสานเชื่อมโยงระหว่าง ฆราวาส กับกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มนักออกแบบได้แก่ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกร กลุ่มนักสร้างสรรค์กิจกรรม นักบริหารจัดการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์วัดโบราณสถาน การจัดการความรู้ หรือด้านพฤษศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาช่วยทำงานออกแบบและวางแผนปฏิบัติการพัฒนาวัดอย่างเป็นองค์รวม และสร้างการมีส่วนร่วมกับวัด ชุมชน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานไปสู่การเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัดและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

พื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์
ของคนทุกวัย

“พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่สุขภาวะ พื้นที่น่าอยู่ คือการสร้างพื้นที่ที่ทำให้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศวัยทุกกลุ่ม สามารถสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพันของชุมชน”