กิจกรรม

การจัดกิจกรรมของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอตัวอย่างในการจัดกิจกรรมที่ใช้ฐานทุนจากศักยภาพ ของวัดในบริบทต่างๆ มาออกแบบให้เกิดการบูรณาการเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ร่วมสมัย ตอบโจทย์ของคนได้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างองค์ความรู้ และสร้าง ความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาวัดร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม ปัญญา

กิจกรรมเด็ก

กิจกรรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมคนวัยทํางาน

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมถวายความรู้พระสงฆ์

กิจกรรมดูงานวัดนําร่อง/พื้นที่การเรียนรู้

กิจกรรมอบรม

กิจกรรมแรกเปลี่ยนการเรียนรู้

ฟอรั่มวัดบันดาลใจ

งานเสวนา