ทุกวันนี้เรามีวัด
เพื่ออะไร?

พราะในอดีต วิถีชีวิตของเราผูกพันอยู่กับวัด วัดเป็นโรงเรียน เป็นโรงพยาบาล เป็นที่พบปะ เป็นที่เรียนรู้ธรรมะ วัดจึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของชีวิตและจิตวิญญาณของสังคมไทย แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป บทบาทของวัดก็เริ่มถูกเปลี่ยนไปด้วย วิถีชีวิตของเราก็เริ่มห่างจากวัด...และวัดก็เริ่มห่างจากชีวิต… ในวันนี้ จากความร่วมมือของพุทธบริษัทบางส่วนทั้งพระสงฆ์ ชุมชน และเหล่าภาคีเครือข่ายจากสาขาอาชีพต่าง ๆ
Loading ...