องค์ความรู้

วัดบันดาลใจได้จัดทำองค์ความรู้ด้านการออกแบบกิจกรรม และการจัดการเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์ นักออกแบบ นักกิจกรรม และผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทางกายภาพ ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงาน ตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์การถอดปัจจัยความสำเร็จ จากการทำงานในวัดกรณีศึกษา ในบริบทต่างๆ โดยหวังว่าองค์ความรู้เหล่านี้ จะได้ส่งต่อไปถึงวัด ชุมชน นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ ในการพัฒนาวัดและชุมชนของท่านในอนาคต

หลักสูตรวัดบันดาลใจ

หลักสูตรวัดบันดาลใจ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานของวัดบันดาลใจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และเห็นถึงความต้องการชุดความรู้ พื้นฐานส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือช่วยท่านเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการวัด รวมถึงพระลูกวัดและฆราวาส ในการพัฒนา ดูแลอาราม ศาสนสถานและสิ่งแวดล้อมของวัดให้มีคุณภาพที่ดี มีความร่มรื่น สัปปายะ เหมาะสมกับการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ทางศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณของชุมชนและสังคม

หลักสูตรวัดบันดาลใจนี้ เน้นการให้กรอบความรู้เบื้องต้น เครื่องมือ วิธีการดำเนินการและกรณีศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากายภาพของวัด โดยเน้นการตั้งคำถามเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทของตนเอง
การออกแบบผังแม่บท
การปรับภูมิทัศน์ของวัด
การออกแบบอาคารในวัด
การจัดการน้ำในวัด
การออกแบบและปรับปรุงวัดโบราณสถาน
การออกแบบและจัดทำนิทรรศการในวัด
การส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์ในวัด
การออกแบบกิจกรรม

งานวิจัย

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์
งานวิจัยฉบับอ่านง่าย