โครงการวัดบันดาลใจเป็นพื้นที่กลางสำหรับวัดที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรภายในวัด ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์
เพื่อนำวัดสู่การพัฒนาตามหลักสัปปายะ 4 อาวาสสบาย อาหารสบาย บุคคลสบาย และธรรมสบาย
โดยโครงการจะเป็นตัวกลางในการประสานเชื่อมโยงกับฆราวาสกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มนักออกแบบได้แก่ สถาปนิก
ภูมิสถาปนิก วิศวกร กลุ่มนักสร้างสรรค์กิจกรรม นักบริหารจัดการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์วัดโบราณสถาน
การจัดการความรู้ หรือด้านพฤษศาสตร์ เป็นต้น เข้ามาช่วยทำงานออกแบบและวางแผนปฏิบัติการพัฒนาวัดอย่างเป็นองค์รวม
และสร้างการมีส่วนร่วมกับวัด ชุมชน องค์กรต่างๆ ในพื้นทีขับเคลื่อนการทำงานไปสู่การเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้
ที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
วัดศูนย์การเรียนรู้

วัดที่มีการพัฒนาร่วมกับโครงการวัดบันดาลใจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นสัปปายะอย่างชัดเจนได้แก่ อาวาสสัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ ธัมมสัปปายะ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาวะกาย ใจ ปัญญา และสังคม


วัดกรณีศึกษา

วัดที่มีโจทย์การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ในบริบทใดบริบทหนึ่งโดยมีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้


วัดพื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์
สำหรับคนทุกวัย

วัดที่มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็น SANDBOX นำร่องในการส่งเสริมสุขภาวะสร้างสรรค์สำหรับคนทุกวัยร่วมกับโครงการ ร่วมกับชมชุนและมีการบูรณาการงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาวะของ สสส. และเครือข่ายสุขภาวะในพื้นที่ โดยมีโจทย์ประเด็นการทำงานที่มีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้


วัดในโครงการ

วัดที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศ