วัดศูนย์การเรียนรู้

วัดศูนย์การเรียนรู้ตามความหมายของโครงการวัดบันดาลใจคือวัดที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ เป็นตัวอย่างในสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมีความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ และบุคลากรที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างวัดและโครงการในการจัดทำหลักสูตร จัดอบรมถวายองค์ความรู้ เพื่อขยายผลไปยังวัดอื่นๆ มีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายร่วมเรียนรู้ ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อนเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้มี 4 แห่ง ได้แก่ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ วัดสุทธิวราราม วัดศรีทวี วัดป่าโนนกุดหล่ม

o
วัดศูนย์การเรียนรู้
วัดในโครการ วัดกรณีศึกษา วัดศูนย์การเรียนรู้ วัดพื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์