วัดกรณีศึกษา

วัดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ ประเด็นการทำงานที่มีการถอดองค์ความรู้ร่วมกับโครงการฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้วัดอื่นๆ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้กับวัดตามบริบทของตัวเองได้ ปัจจุบันกำลังขับเคลื่อวัดกรณีศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ วัดกลาง, วัดญาณเวศกวัน, วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร, วัดโพธิ์เผือก, วัดภูเขาทอง, วัดวังตะวันตก, วัดสุทธิจิตตาราม, วัดหลวงประชาบูรณะ, วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

o
วัดกรณีศึกษา
วัดในโครการ วัดกรณีศึกษา วัดศูนย์การเรียนรู้ วัดพื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์