วัดในโครงการ

วัดในโครงการเป็นการพัฒนาวัดนำร่องที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการออกแบบและปรับปรุงกายภาพของวัดให้เป็นสัปปายะสถาน รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องกิจกรรม การบริหารจัดการวัดให้เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบการสร้างสุขภาวะเชื่อมโยงกับมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และมิติทางจิตตปัญญาตามบริบทต่างๆ ของวัด นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ขยายผลให้กับพระและวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

วัดในโครงการ
วัดในโครการ วัดกรณีศึกษา วัดศูนย์การเรียนรู้ วัดพื้นที่สุขภาวะสร้างสรรค์