จิตอาสา

วัดบันดาลใจขอเชิญชวนพุทธบริษัทกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เช่น สถาปนิก ภูมิสถาปนิก วิศวกร กลุ่มนักสร้างสรรค์กิจกรรม นักบริหารจัดการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์วัดโบราณสถาน การจัดการความรู้ หรือด้านพฤษศาสตร์ ฯลฯ ที่สนใจอยากนำทักษะวิชาชีพ ความรู้ความสามารถที่ท่านมี มาร่วมกันปฏิบัติการพัฒนาวัดอย่างเป็นองค์รวม และสร้างการมีส่วนร่วมกับวัด ชุมชน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ขับเคลื่อนการทำงานไปสู่การเป็นวัดที่เป็นสถานที่แลกปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ภูมิสถาปนิก
สถาปนิก
วิศวกร
อื่นๆ